Konular ve Soruları

AREL YÜKSEK LİSANS 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar Haftalık ders Konuları, Sunucuları, Ödevleri ve Tartışma Soruları

HAFTALIK DERS KONULARI VE SUNUM YAPACAK ÖĞRENCİLER

1           8 ŞUBAT Geleneksel ve Güncel İnsan Kaynakları Konuları ve Yaklaşımları
2          15 ŞUBAT                   Yetenek Yönetimi
3          22 ŞUBAR İş Yaşamında Profesyonel Zeka                             SUNAN: ALİ DİLBER
4          29 ŞUBAT İş Yaşamında Duygusal Zeka
5            7 MART Çift Kariyerli Eşler (Aileler) Sorunu
6          14 MART Psikolojik Sermaye                                      SUNAN: SERAY ÖZER
7          21 MART Öğrenilmiş Çaresizlik                            SUNAN: CANSU POYRAZ
8          28 MART ARA SINAVI (VİZE)
9             4 NİSAN Ay Işığı Sorunu                                   SUNAN: ŞULE NUR ALTUN
10         11 NİSAN Farklılıkların Yönetimi
11         18 NİSAN Tükenmişlik Sendromu                            SUNAN: SİMGE ÜNSAL
12         25 NİSAN XYZ Kuşakları ve Duygusal Emek    SUNAN: HABİBE YILMAZ
13           2 MAYIS Çalışma Yaşamında Kadın Yöneticiler SUNAN:DERYA MENTAŞ
14           9 MAYIS Kadın yöneticilerde cam tavan sendromu          SUNAN: SEVİM BAKİ
FİNAL SINAVI 16 MAYIS
BÜTÜNLEME SIN. 6 HAZİRAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1           8 ŞUBAT Geleneksel ve Güncel İnsan Kaynakları Konuları ve Yaklaşımları

GÜNCEL OLMAYAN (GELENEKSEL) İNSAN KAYNAKLARI YAKLAŞIMLARI

İnsan kaynakları yönetimi ve örgütlenmesi

İş Analizi ve iş tasarımı

İnsan kaynakları planlaması

İnsan kaynakları bulunması, seçimi ve yerleştirilmesi

Performansı değerlemesi

Hizmet içi eğitim

Kariyer yönetimi ve kariyer geliştirme

İş değerlemesi

Ücret yönetimi

Uluslararası İnsan kaynakları

İnsan kaynakları bilgi sistemi

Stratejik insan kaynakları yönetimi

Sendikal ilişkiler ve toplu sözleşme

Personel sağlığı ve iş güvenliği

Şikayet ve disiplin sistemi

Uluslararası insan kaynakları yönetimi

Çalışanların iş yaşamında uyumlaştırılması

İnsan kaynakları bilgi sistemi

Stratejik insan kaynakları yönetimi

GÜNCEL OLMAYAN (POSTMODERN) İNSAN KAYNAKLARI KONULARI

Geleneksel ve Güncel İnsan Kaynakları Konuları ve Yaklaşımları

Yetenek yönetimi

İş yaşamında profesyonel zeka

İş yaşamında profesyonel duygusal zeka

Çift kariyerli eşler (Aileler) sorunu

Psikolojik sermaye

Öğrenilmiş çaresizlik

Ay ışığı sorunu

Farklılıkların yönetimi

Tükenmişlik sendromu

XYZ kuşakları ve Duygusal emek

Çalışma yaşamında kadın yöneticiler ve cam tavan sendromu

************************************************************************************************

2          15 ŞUBAT                   Yetenek Yönetimi

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

 1. Kişinin doğuştan getirdiği ve herhangi bir alanda onu başkalarına göre daha farklı kılan her tür yeterlilik ve üstün beceri özelliğine YETENEK denebilir mi, denemez mi? Gerekçeleriyle belirtiniz
 2. Bilgi, beceri, kabiliyet, yetkinlik, performans ve potansiyel kavramlarının YETENEK kavramıyla ilişkileri var mıdır, yok mudur? Gerekçeleriyle belirtiniz
 3. Yetenek yönetimi ne demektir? Örneklerle açıklayınız
 4. Yetenek yönetiminde üst yönetimin rolünü belirtiniz
 5. Yetenek yönetiminde insan kaynakları bölümünün rolünü belirtiniz
 6. Yetenek yönetiminin (1) Kritik yetenek pozisyonlarının belirlenmesi, (2) Mevcut durum analizi ve yeteneklerin tespit edilmesi, (3) Yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi, (4) Yetenekli çalışanları seçme ve yerleştirme, (5) Yetenekli çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi, (6) Yetenekli çalışanların elde tutulması, (7) Yetenek yönetiminde kontrol ve değerlendirme aşamalarından oluşan bir SÜREÇ olduğu söylenebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 7. Kritik yetenek pozisyonları nasıl belirlenir? Anlatınız
 8. Mevcut durum analizi ve yeteneklerin tespit edilmesinin (1) Performans verilerinin toplanması (2) Biyografik verilerin toplanması, (3) Genel değerlendirme, (4) Test yöntemi, (5) Mülakat yöntemi, (6) Yetenek tespit birimleri, (7) Yetenek durum değerlendirme toplantıları aşamalarından oluşan bir süreç midir, değil midir? Niçin? Belirtiniz
 9. Mevcut durum analizi ve yeteneklerin tespitini anlatınız
 10. Performans verilerinin toplanmasını anlatınız
 11. Biyografik verilerin toplanmasını anlatınız
 12. Genel değerlendirme aşamasını anlatınız
 13. Test yöntemini anlatınız
 14. Mülakat yöntemini anlatınız
 15. Yetenek tespit birimlerini anlatınız
 16. Yetenek durum değerlendirme toplantılarını anlatınız
 17. Yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesinin (1) Kurumsal itibar oluşturma, (2) Yüksek performansa dayalı kurum kültürü oluşturtma, (3) İç marka oluşturma aşamalarından oluşan bir süreç midir, değil midir? Niçin? Belirtiniz
 18. Yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesini anlatınız
 19. Kurumsal itibar oluşturmayı anlatınız
 20. Yüksek performansa dayalı kurum kültürü oluşturtmayı anlatınız
 21. İç marka oluşturmayı anlatınız
 22. Yetenekli çalışanları seçme ve yerleştirmenin (1) Yetenek havuzu oluşturma, (2) Değerlendirme merkezleri aşamalarından oluşan bir süreç midir, değil midir? Niçin? Belirtiniz
 23. Yetenekli çalışanları seçme ve yerleştirmeyi anlatınız
 24. Yetenek havuzu oluşturmayı anlatınız
 25. Değerlendirme merkezlerini anlatınız
 26. Yetenekli çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinin (1) İş başında eğitim yöntemleri, (2) İşletme içi gelişim programları, (3) Koçluk, (4) E-Öğrenme kursları, (5)İşletme dışı eğitim programları, (Formel eğitim kursları aşamalarından oluşan bir süreç midir, değil midir? Niçin? Belirtiniz
 27. Yetenekli çalışanların elde tutulmasının (1) Yetenek yöneticileri, (2) Yetenekleri taktir ve ödüllendirme, (3) Kariyer planları yapma, (4) İş ve özel hayat dengesi kurma aşamalarından oluşan bir süreç midir, değil midir? Niçin? Belirtiniz
 28. Yetenekli çalışanların elde tutulmasını anlatınız
 29. Yetenek yöneticilerini anlatınız
 30. Yetenekleri taktir ve ödüllendirmeyi anlatınız
 31. Kariyer planları yapmayı anlatınız
 32. İş ve özel hayat dengesi kurmayı anlatınız
 33. Yetenek yönetiminde kontrol ve değerlendirmeyi anlatınız
3          22 ŞUBAR İş Yaşamında Profesyonel Zeka

Kendi el yazınızla aşağıdaki soruları yanıtlayarak sınıfa getiriniz ve ders işlenirken yararlanıp dersin sonunda, öğretim üyesine teslim ediniz.

SORULAR:

 1. Profesyonel ne demektir? Açıklayınız
 2. Profesyonellik ne demektir? Açıklayınız
 3. Akıl ne demektir? Açıklayınız
 4. Zeka ne demektir? Açıklayınız
 5. Başlıca zeka türlerini sıralayınız
 6. Bir insanı iş yaşamında başarıdan başarıya götüren bilinç özelliklerine, Profesyonel Zeka (PQ) denebilir mi, denilemez mi? Niçin? Açıklayınız
 7. “Ailem beni en iyi okullarda okuttu, yurt dışında yüksek lisans da yaptım, ancak iş yaşamı beni mutlu etmedi; okullardaki başarımı iş yerlerinde yakalayamadım. Çok sık aralıklarda çok sayıda işten çok sorunlu olarak ayrıldım. Sorun bende mi yoksa çalıştığım yerlerde mi anlayamadım.” diyen bir insanda profesyonel zeka yetersizliği var mıdır yok mudur? Niçin? Açıklayınız
 8. Profesyonel zekası yüksek bireylerden oluşan kurum ve toplumlar, rekabet üstünlüğü sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Niçin? Açıklayınız.
 9. Profesyonel zekası yüksek insanlar ekip oluşturmayı, grup işbirliğini ve grup performansını artırırlar mı, azaltırlar mı? Niçin? Açıklayınız
 10. Profesyonel zekası yüksek insanlar grup çatışmalarını artırır mı, azaltır mı? Niçin? Açıklayınız
 11. “Ölçmek gerçeğe götürür” yargısı doğru mudur, yanlış mıdır? Niçin Açıklayınız
 12. İnsanların profesyonel zekası ölçülebilir mi, ölçülemez mi? Niçin Açıklayınız
 13. “Kurumumuzda kendi isteğiyle işten ayrılan kişilerle ya da bizim işine son verdiğimiz kişilerle çıkış görüşmeleri yapmaya başladık. Bu görüşmeleri değerlendirerek çalışanlarımızın fiziki çalışma ortamından ve bazı yöneticilerin moral bozucu tavırlarından olumsuz etkilendiklerini tespit edip, iyileştirmelere gittik” şeklinde düşünen bir genel müdürün profesyonel zekası yüksek midir, değil midir? Niçin Açıklayınız
 14. Halen çalışanlardan ya da işten ayrılanlardan olumlu geri bildirim almak mı zordur, olumsuz geri bildirim almak mı zordur? Niçin Açıklayınız
 15. Profesyonel zekası yüksek bir kişi, başkaları tarafından yalnızca anlaşıldığını hissetmekle kalmayıp, aynı zamanda karşısındaki tarafından da hissedildiğini algılar mı, algılayamaz mı? Niçin Açıklayınız
 16. Profesyonel zekası yüksek bir kişi; iletişim, ikna, bağlılık, paylaşım, destek alma, çatışmaları etkili yönetme ve sorun çözme yeteneğine sahip midir, değil midir? Niçin Açıklayınız
 17. Profesyonel zekası yüksek bir kişi, doğru zamanlama yapma yeteneğine sahip midir, değil midir? Niçin Açıklayınız
 18. Profesyonel zekası yüksek bir kişi, yakın ve uzak çevresine güven verme yeteneğine sahip midir, değil midir? Niçin Açıklayınız
 19. Kendisi hakkında “İyi eğitim görmüş, çok değerli, kapasitesi çok yüksek bir personeldir. Ancak ani çıkışları, iş arkadaşları ve müşteriler üzerinde olumsuz etki yapıyor. Çok üstün özelliklerinin olmasına rağmen, içimiz rahat şekilde üretim sürecine dahil edemiyoruz, müşterilerin karşısına çıkaramıyoruz” şeklinde düşünülen bir kişinin profesyonel zekası yeterli midir, yetersiz midir? Niçin? Açıklayınız.
 20. İş yeri disipline pek uymayan, çabuk öfkelenen, aşırı hırslı olan, kendi çıkarı için iş arkadaşlarını veya yöneticilerini daha üst yöneticilere şikayet eden, çıkarı için gerektiğinde en yakınlarını bile harcamaktan çekinmeyen bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 21. Hemen her koşulda akıl, mantık, duygu ve sabır dengesini bulabilen bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 22. İşler beklendiği gibi gitmediği durumlarda ya da çok acil karar alınması gereken sorunlarda hemen bir üst yöneticiye gitmeden sorumluluk alıp inisiyatif kullanan bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 23. Aynı uyarana hep aynı tepkiyi veren bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 24. Aynı anda birden fazla işi yapabilen, kolayca iş stresine veya tükenmişlik sendromuna yakalanan, ne istediğini açıkça belirtemeyen, işini önemsemeyen, hayır demeyi bilmeyen, gerektiğinde yardım almaktan çekinen, enerji düzeyini iyi ayarlayamayan bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 25. İş yerindeki olumsuzluklar karşısında mücadele etmek yerine yakınan, olumsuzluklara karşı hazırlıksız olan, yakın veya uzak çevresinde oluşan olayları kendisiyle ilişkilendirerek alınganlık gösteren bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 26. Kendisine verilen görevi zamanında yapmayan, aksatan veya yanlış yapan, uyarıldığında da hemen savunmaya geçen, kırılan, kızan, ağlayan bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 27. İş yaşamında her durumun düzgün gideceği beklentisi içinde olan, bazı olumsuzlukları aklına bile getirmeyen bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 28. Gerçeklerden kopuk yaşamayan, sorunları olan insanlara yardıma koşan ve duygularını paylaşan, kendisinin diğer insanlardan farklı olmadığının bilincinde olan bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 29. Kendisi hakkında “Biz sandık ki zamanla alışır, işini ve çalışma arkadaşlarını sever. Ancak beklediğimiz gibi olmadı. Ne kadar baskı yaparsak yapalım, zorla güzellik olmuyor. Bu işi sevmiyor, sevemiyor, hem bize hem de kendisine eziyet çektiriyor” şeklinde düşünülen bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 30. Kendisi hakkında “İşle ilgili en ufak bir değişiklik, yeni bir yöntem veya bilgi öğrenme gereksinimi karşısında hemen paniğe kapılıp kaçmak istiyor. Öğrenmeye çalışmak yerine tartışmaya ve çatışmaya eğilim gösteriyor” şeklinde düşünülen bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 31. Kendisi hakkında “Öyle bir insan ki onu asla köşeye sıkıştıramazsınız. Artık çözüm yok dediğiniz, kendinizi çaresiz hissettiğiniz bir anda önünüze öyle seçeneklerle gelir ki içinizi heyecan doldurur. İnsan onunla birlikte çalıştığı zaman, profesyonel yaşamın kendisine sunduğu fırsatların ne kadar azının farkında olduğunu anlıyor. Çözüm yollarının ne kadar çok, ne kadar sonsuz olduğunu görüyor” şeklinde düşünülen bir kişi, profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız
 32. Kişinin iç ve dış müşterileri, kişinin yanından ayrılırken, kendisini değerli ve iyi hissederse, o kişi profesyonel zeka açısından yeterli midir, değil midir? Niçin? Açıklayınız

**************************************************************************

4          29 ŞUBAT İş Yaşamında Duygusal Zeka

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

SORULAR

 1. Duygu ne demektir? Tanımlayınız
 2. Duygusallık ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 3. Akıl ne demektir? Tanımlayınız
 4. Zeka ne demektir? Tanımlayınız
 5. “Duygusal zekası yüksek olan bireyler, hem özel yaşamlarında hem sosyal yaşamlarında hem de iş yaşamlarında başarılı olur” denebilir mi, denemez mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 6. “Duygusal zekadan yoksun olan bireyler, geri bildirimlere kulak asmaz, hatalardan başkalarını suçlu görür, karşısına çıkan avantajlardan yararlanamaz” denebilir mi, denemez mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 7. En az 10 tane duygusal zeka tanımı yapınız
 8. Duygusal zekayı oluşturan yetenekleri sıralayınız
 9. Bireyin kendini tanıması ne demektir? Açıklayınız
 10. Bireyin kendi duygularına yön vermesi ne demektir? Açıklayınız
 11. Bireyin empati yapması ne demektir* Açıklayınız
 12. Bireyin kendisini motive etmesi ne demektir* Açıklayınız
 13. Bilişsel zeka ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 14. Duygusal zeka ile bilişsel zeka arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır? Örnekler vererek açıklayınız
 15. Kişinin kendi iç durumunu, tercihlerini, yeteneklerini ve sezgilerini bilmesi nasıl mümkün hale gelir? Örnekler vererek açıklayınız
 16. Kişinin iç dürtülerini ve yeteneklerini yönetmesi nasıl mümkün hale gelir? Örnekler vererek açıklayınız
 17. Ulaşılacak hedefleri kolaylaştıracak ya da yol gösterecek duygusal eğilimler nelerdir? Sıralayınız
 18. Başkalarının duygularının, ihtiyaçlarının ve kaygılarının farkında olunması, nasıl mümkün hale gelir? Örnekler vererek açıklayınız
 19. Başkalarındaki arzu edilen tepkileri harekete geçirebilme, nasıl mümkün hale gelir? Örnekler vererek açıklayınız
 20. Duygusal zekası yüksek çalışanların iş yaşamındaki başarılı etkinliklerine örnekler veriniz
 21. Kurumların da duygusal zekası olur mu? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 22. Kurumsal duygusal zekanın önemini yararlarını, örnekler vererek açıklayınız
 23. Kariyer yönetiminde duygusal zekanın önemini yararlarını, örnekler vererek açıklayınız
 24. İş ekiplerinde veya iş takımlarında duygusal zekanın önemini yararlarını, örnekler vererek açıklayınız
 25. Duygusal zeka ile liderlik arasındaki ilişkileri, örnekler vererek açıklayınız
 26. Duygusal zekası ile kendi duygularını bilen, anlayan ve kontrol edebilen bireyler, hem özel hem de meslek yaşamında üstün konuma gelebilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
5            7 MART Çift Kariyerli Eşler (Aileler) Sorunu

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

 1. Kurum ne demektir?
 2. Aile kurumu ne demektir?
 3. İş yaşamı, meslek ve kariyer basamaklarında ilerleme ile aile ve toplum yaşamında bir ilişki var mıdır, yok mudur? Nasıl açıklayınız
 4. Kariyerin aile içi rollere etkisini, örnekler vererek açıklayınız
 5. Çift kariyerli eşler kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 6. Çalışma yaşamındaki kariyer tercihlerine göre, çift kariyerli eşler başlıca kaç grupta toplanabilir? Sıralayınız
 7. Aile odaklı çift kariyerli yapı ne demektir? Açıklayınız
 8. Kariyer odaklı çift kariyerli yapı ne demektir? Açıklayınız
 9. Geleneksel çift kariyerli yapı ne demektir? Açıklayınız
 10. İşbirlikçi çift kariyerli yapı ne demektir? Açıklayınız
 11. Eşit kariyerli çiftler ne demektir? Açıklayınız
 12. İş paylaşımlı çiftler ne demektir? Açıklayınız
 13. Her gün iş-ev arasında gidip gelen çiftler ne demektir? Açıklayınız
 14. Çift kariyerli eşlerin oluşturduğu ailelerin özelliklerini sıraladıktan sonra, her özelliği açıklayınız
 15. Çift kariyerli eşler kavramının gelişmesinde, çalışma yaşamındaki değişimler, nasıl bir etki yapmıştır? Açıklayınız
 16. Çift kariyerli eşler kavramının gelişmesinde, kadının değişen konumu, nasıl bir etki yapmıştır? Açıklayınız
 17. Çift kariyerli eşler kavramının gelişmesinde, aile yapısındaki değişimler, nasıl bir etki yapmıştır? Açıklayınız
 18. Çift kariyerli eşler kavramının gelişmesinde, iş ve aile yaşamı dengesi, nasıl bir etki yapmıştır? Açıklayınız
 19. İş ve aile ilişkisinde zaman dengesi ne demektir? Açıklayınız
 20. İş ve aile ilişkisinde katılım dengesi ne demektir? Açıklayınız
 21. İş ve aile ilişkisinde memnuniyet dengesi ne demektir? Açıklayınız
 22. İş aile çalışmalarının bireysel, ailesel ve örgütsel sonuçlarını, bir şema üzerinde gösteriniz
 23. Çift kariyerli eşler, eğitim ve cinsiyet durumuna göre, bazı boşanma sorununa yol açabilmekte midir? Nasıl? Açıklayınız
 24. Çift kariyerli eşler, yaş, eğitim ve cinsiyet durumuna göre, bazı boşanma sorununa yol açabilmekte midir? Nasıl? Açıklayınız
 25. Çift kariyerli eşlerin aşırı yük sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 26. Çift kariyerli eşlerin kişisel ve toplumsal standartlara uyumsuzluk sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 27. Çift kariyerli eşlerin kişilik sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 28. Çift kariyerli eşlerin sosyal ilişki sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 29. Çift kariyerli eşlerin çok rol üstlenme sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 30. Çift kariyerli eşlerin coğrafi hareketlilik sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 31. Çift kariyerli eşlerin istihdam sürekliliği sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 32. Çift kariyerli eşlerin stres ve tükenmişlik sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 33. Çift kariyerli eşlerin engellenme sorununu ve çözüm önerilerini, örnekler vererek açıklayınız
 34. Çift karakterli eşlerin üstünlüklerini belirtiniz
 35. İşe almada, çift karakterli eşler kavramı göz önünde tutulmalı mıdır? Nasıl? Açıklayınız
 36. İşletmede çalışma programları yapılırken, çift karakterli eşler kavramı göz önünde tutulmalı mıdır? Nasıl? Açıklayınız
 37. İşletmede transfer politikaları oluşturulurken, çift karakterli eşler kavramı göz önünde tutulmalı mıdır? Nasıl? Açıklayınız
 38. İşletmede yetiştirme ve geliştirme politikaları oluşturulurken, çift karakterli eşler kavramı göz önünde tutulmalı mıdır? Nasıl? Açıklayınız
 39. İşletmede aile ve izin politikaları oluşturulurken, çift karakterli eşler kavramı göz önünde tutulmalı mıdır? Nasıl? Açıklayınız

*****************************************************************************************

6          14 MART Psikolojik Sermaye

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

 1. Psikoloji ne demektir? Tanımlayınız
 2. Sosyoloji ne demektir? Tanımlayınız
 3. Entelektüel ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 4. Sermaye ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 5. Entelektüel sermaye ile psikolojik sermaye arasındaki benzer ve farklı yönleri belirtiniz
 6. Yatırım ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 7. “En iyi yatırım, insana kaynağına yapılan yatırımdır” görüşüne katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Gerekçelendiriniz
 8. “Neyin yanlış olduğunu araştıran psikoloji yaklaşımına” negatif psikoloji denebilir mi, denemez mi? Gerekçelendiriniz
 9. “Neyin doğru olduğunu araştıran psikoloji yaklaşımına” pozitif psikoloji denebilir mi, denemez mi? Gerekçelendiriniz
 10. Pozitif psikolojinin üç temel boyutunun (1) pozitif sübjektif deneyimler, (2) Pozitif eğilimler ve (3) Pozitif kurumlar olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız
 11.  Pozitif psikolojiye ağırlık veren psikologların ilgi duydukları temel alanları sıralayınız
 12.  “Gerçek mutluluk, bireyin erdemlerini tanımlaması, onları geliştirmesi ve bunlara uyumlu olarak yaşaması” görüşüne, Ödemonik Yaklaşım denebilir mi? Açıklayınız
 13. Hazzı maksimize, acıyı minimize etme anlayışına Hedonik Yaklaşım denebilir mi? Açıklayınız
 14. Editör: Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017 kitabının 95.sayfasındaki Şekil 1’i, kendi el yazınızla aynen çiziniz
 15. Pozitif örgütsel davranış ne demektir? Ayrıntılarıyla birlikte anlatınız
 16. Psikolojik sermaye ne demektir? Ayrıntılarıyla birlikte anlatınız
 17. Psikolojik sermaye, insan sermayesinin ötesinde bir kavram mıdır, değil midir? Açıklayınız
 18. Psikolojik sermaye, sosyal sermayenin ötesinde bir kavram mıdır, değil midir? Açıklayınız
 19. Psikolojik sermaye, pozitif midir? Nasıl? Açıklayınız
 20. Psikolojik sermaye, eşsiz midir? Nasıl? Açıklayınız
 21. Psikolojik sermaye, teori ve araştırma temelli midir? Nasıl? Açıklayınız
 22. Psikolojik sermaye, ölçülebilir mi? Nasıl? Açıklayınız
 23.  Psikolojik sermaye, gelişmeye açık mıdır? Nasıl? Açıklayınız
 24. Psikolojik sermaye, iş performansında etkili midir? Nasıl? Açıklayınız
 25. Editör: Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017 kitabının 103.sayfasındaki Şekil 2’yi, kendi el yazınızla aynen çiziniz
 26. Umut, psikolojik sermayeyi oluşturan bileşenler arasında sayılır mı? Niçin? Açıklayınız
 27. İyimserlik, psikolojik sermayeyi oluşturan bileşenler arasında sayılır mı? Niçin? Açıklayınız
 28. Ruhsal dayanıklılık, psikolojik sermayeyi oluşturan bileşenler arasında sayılır mı? Niçin? Açıklayınız
 29. Öz-yeterlilik, psikolojik sermayeyi oluşturan bileşenler arasında sayılır mı? Niçin? Açıklayınız
 30. Sosyal bilişsel teori açısından, psikolojik sermayeyi anlatınız
 31. Genişlet ve inşa et teorisi açısından, psikolojik sermayeyi anlatınız
 32. Kaynakların korunması teorisi açısından, psikolojik sermayeyi anlatınız
 33. İnsan kaynakları yönetiminde psikolojik sermayenin önemini belirtiniz

**********************************************************************************************

7          21 MART Öğrenilmiş Çaresizlik                                 SUNAN: CANSU POYRAZ

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

 1. Öğrenme ne demektir? Açıklayınız
 2. Öğrenilmeme ne demektir? Açıklayınız
 3. Öğrenilmişlik ne demektir? Açıklayınız
 4. Çare ne demektir? Açıklayınız
 5. Çaresizlik ne demektir? Açıklayınız
 6. Öğrenilmiş çaresizlik kavramını örnekler vererek açıklayınız
 7. Öğrenilmiş çaresizlik üzerine yapılan deneyleri anlatınız
 8. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Kontrol Yoksunluğu” kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 9. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Kontrol Odağı” kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 10. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Depresyon” kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 11. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Öz yeterlilik” kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 12. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Öz Saygı” kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 13. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Dayanıklılık” kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 14. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Öğrenilmiş Güçlülük” kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 15. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Atfetme Kuramı ve Türleri” kuramını, örnekler vererek açıklayınız
 16. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Heider Nedensel Atıf” kuramını, örnekler vererek açıklayınız
 17. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Kelley Birlikte Değişme” kuramını, örnekler vererek açıklayınız
 18. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Weiner Başarı Motivasyonu” kuramını, örnekler vererek açıklayınız
 19. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili “Pekiştirme” kuramını, örnekler vererek açıklayınız
 20. Seligman ve Arkadaşlarının Orijin al Öğrenilmiş Çaresizlik Modelini, örnekler vererek açıklayınız
 21. Abramson ve Arkadaşlarının Gözden Geçirilmiş Çaresizlik Modelini, örnekler vererek açıklayınız
 22. Atkinson ve Arkadaşlarının Öğrenilmiş Çaresizlik Modelini, örnekler vererek açıklayınız
 23. Öğrenilmiş çaresizliğe yol açan “Bireysel Faktörler” nelerdir. Sıralayınız
 24. Öğrenilmiş çaresizliğe yol açan “Örgütsel Faktörler” nelerdir. Sıralayınız
 25. Öğrenilmiş çaresizlikten ne gibi sonuçlar beklendiğini belirtiniz
 26. Öğrenilmiş çaresizlikle başa çıkma “Problem Odaklılık” stratejisini anlatınız
 27. Öğrenilmiş çaresizlikle başa çıkma “Yeniden Yapılanma” stratejisini anlatınız
 28. Öğrenilmiş çaresizlikle başa çıkma “Yeniden Değerlendirme” stratejisini anlatınız
 29. Öğrenilmiş çaresizlikle başa çıkma “Kaçınma” stratejisini anlatınız

******************************************************************************************************

9             4 NİSAN Ay Işığı Sorunu                                         SUNAN: ŞULE NUR ALTUN

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

 1. İnsanların sahip olduğu işte çalışmayı devam ettirirken, aynı zamanda ek olarak bir veya birkaç ikincil işlerde çalışması durumuna, AY IŞIĞI SORUNU denebilir mi denilemez mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 2. Ay ışığı kavramını, ayrıntılı olarak açıklayınız
 3. Ay ışığı sorununa etki eden nedenleri sıralayınız
 4. İkinci işlerdeki ücret ve faydalar ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 5. İkinci işlerdeki ücretli veya ücretsiz çalışma ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 6. İkinci işlerdeki ücretin ödenme biçimi ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 7. İkinci işlerdeki maddi olmayan faydalar ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 8. İkinci işlerdeki iş fayda ilişkisi ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 9. İkinci işlerdeki kayıt dışı çalışma ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 10. İkinci işlerdeki ikincil işlerin çalışma düzeni ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 11. İkinci işlerdeki haftalık çalışma saatleri ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 12. İkinci işlerdeki düzenli, aralıklı veya esnek çalışma programları ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 13. İkinci işlerdeki geçici süreyle veya uzun dönemli çalışma ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 14. İkinci işlerdeki ücret ve faydalar ay ışığı sorunu boyutunu anlatınız
 15. Aile ve arkadaş işletmeleri niteliğindeki ikincil işletmelerde ve buna bağlı olarak esas işletmelerde yaşanabilecek ay ışığı sorununu anlatınız
 16. Kendilerine ait işletmeler niteliğindeki ikincil işletmelerde ve buna bağlı olarak esas işletmelerde yaşanabilecek ay ışığı sorununu anlatınız
 17. İkincil iş olarak çalışmaya uygun işletmeler niteliğindeki ikincil işletmelerde ve buna bağlı olarak esas işletmelerde yaşanabilecek ay ışığı sorununu anlatınız
 18. Beceri ve yetenek çeşitliliğinden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 19. İş kimliğinden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 20. İşin öneminden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 21. Otonomiden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 22. Geri bildirimden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 23. Esas ve ikincil işlerin yapısal ilişkilerinden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 24. Esas işlere olumlu etkiler sağlayan ikincil işlerden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 25. Yeni bir kariyer yaratma imkanı sağlayan ikincil işlerden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 26. Girişimci çabalar yaratma imkanı sağlayan ikincil işlerden kaynaklanan ay ışığı sorununu anlatınız
 27. Ay ışığı sorununun örgütsel düzeydeki etkilerini anlatınız
 28. Ay ışığı sorununun performans üzerine etkilerini anlatınız
 29. Ay ışığı sorununun çıkar çatışmalarına etkilerini anlatınız
 30. Ay ışığı sorununun finansal etkilerini anlatınız
 31. Ay ışığı sorununun kaynaklar üzerine etkilerini anlatınız
 32. Ay ışığı sorununun tehlikeli işlerde çalışılmasına etkilerini anlatınız
 33. Ay ışığı sorununun sakınca oluşturabilecek işlerde çalışılmasına etkilerini anlatınız
 34. Ay ışığı sorununun öğretmenliğe etkilerini anlatınız
 35. Ay ışığı sorununun tıp asistanlığına etkilerini anlatınız
 36. Ay ışığı sorununun enformasyon hizmetlerine etkilerini anlatınız
 37. Ay ışığı sorununun üniformalı mesleklere etkilerini anlatınız
 38. Ay ışığı sorununun politik ve sosyal düzeydeki etkilerini anlatınız
 39. Ay ışığı sorununun işgücü arzına etkilerini anlatınız
 40. Ay ışığı sorununun yeni istihdam yaratmaya etkilerini anlatınız
 41. Ay ışığı sorununun vergilere etkisini anlatınız
 42. Ay ışığı sorununun devlet yardımlarına etkilerini anlatınız
 43. Ay ışığı aktivitelerine ilişkin istatistiki bilgiler veriniz

***********************************************************************************************************

10         11 NİSAN Farklılıkların Yönetimi

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

 1. Aynılık ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Farklılık ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 3. Post modern insan kaynakları yönetimi ile modern insan kaynaklarının yönetiminin benzer ve farklı yönlerini sıralayınız
 4. İçinde bulunduğumuz HIZ ÇAĞINDA, güncelleme ihtiyacı bile ANINDALAMA ihtiyacına dönüştüğüne göre, bir öğrencinin geçen yıl sınavında AA aldığı ders bilgilerinin bu yıl aynı kalması veya kalmaması mümkün müdür, değil midir? Örnekler vererek açıklayınız
 5. Hız çağında hiç değişmeden ya da az değişerek işletmelerin ve diğer kurumların ayakta kalması mümkün müdür, değil midir? Örnekler vererek açıklayınız
 6. Değer ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 7. Değer, aynılıktan mı yoksa, farklılıktan mı elde edilir? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 8. İnsan kaynakları yönetim ilkelerinin, yönetim politikalarının, yönetim yönetmeliklerinin, disiplin yönetmeliklerinin işe alma işte yükseltme ve diğer usul ve uygulamaların İŞ YERİNDE ÇEŞİTLİLİLİĞE olumlu veya olumsuz katkıları var mıdır yok mudur? Niçin? Gerekçelendiriniz
 9. Meksika ve Orta Amerika‘daki bazı Latin Amerika ülkeleri halklarına İspanik, Hispanik veya İspano denir. ABD’de 44 milyon nüfus ve yüzde 15 seçmen oranıyla azınlıklar arasında ilk sırayı alır. ABD’DEKİ NMA şirketi, Şirketin, işyerindeki çalışan çeşitliliğini artırmak için işe almada, Hisponik kökenlilere öncelik vermesi, doğru mudur değil midir? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 10. İnsan kaynakları açısından farklılıkları kullanma politikası ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 11. Farklılıkların yönetimi kavramını, örnekler vererek açıklayınız
 12. Farklılıkların ortaya çıkma nedenlerini, temel ve ikincil olarak sıralaınız
 13. Editör: Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017 kitabının 213.sayfasındaki Şekil 1’i, kendi el yazınızla aynen çiziniz
 14. Farklılıkların yönetimiyle ilgili yaklaşımlar nelerdir? Anlatınız
 15. Farklılıkların yönetilebilmesi için nelerin yapılması gerekir? Sıralayınız
 16. İnsan kaynakları kapsamında farkların yönetiminde hangi hususların dikkate alınması gerekir? Sıralayınız
 17. Örgütlerde farklılıkların yönetiminin örgütsel çıktıları nelerdir? Sıralayınız
 18. Farklılıkları örgütsel çıktılarını sıralayınız
 19. Editör: Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017 kitabının 222.sayfasındaki Şekil 3’ü ve Şekil 4’ü kendi el yazınızla aynen çiziniz
 20. Başarılı bir farklılıkların yönetimi, başlıca hangi yararları sağlar? Sıralayınız
 21. Editör: Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017 kitabının 214.sayfasındaki Şekil 5’i, kendi el yazınızla aynen çiziniz
 22. Başarılı bir farklılıkların yönetimi uygulaması, bireylerde başlıca hangi olumlu sonuçlar doğurur? Sıralayınız

*******************************************************************************************************************

11         18 NİSAN Tükenmişlik Sendromu                                      SUNAN: SİMGE ÜNSAL

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

 1. “Tükenme” kavramının tam zıttı olarak kullanılabilecek kavramı yazınız
 2. Tükenmişlik ne demektir? Ayrıntılı olarak açıklayınız
 3. Tükenmişlik kavramı ile Moral düşüklüğü kavramlarının benzer ve farklı yönlerini sıralayınız
 4. Tükenmişlik kavramı ile Depresyon kavramlarının benzer ve farklı yönlerini sıralayınız
 5. Tükenmişlik kavramı ile Stres kavramlarının benzer ve farklı yönlerini sıralayınız
 6. Tükenmişliğe Klinik Yaklaşımı anlatınız
 7. Tükenmişliğe Amprik Yaklaşımı anlatınız
 8. Tükenmişliğin Duygusal Tükenme boyutunu anlatınız
 9. Tükenmişliğin Duyarsızlaşma boyutunu anlatınız
 10. Tükenmişliğin Düşük Kişisel Başarı Hissi boyutunu anlatınız
 11. Bazı fiziksel belirtiler, Tükenmişliğin Belirtisi olarak görülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 12. Bazı duygusal belirtiler, Tükenmişliğin Belirtisi olarak görülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 13. Bazı zihinsel belirtiler, Tükenmişliğin Belirtisi olarak görülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 14. Tükenmişliğin gelişim sürecini özetleyiniz
 15. Yaş, tükenmişliğe etki eden bireysel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 16. Kişilik, tükenmişliğe etki eden bireysel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 17. Medeni durum, tükenmişliğe etki eden bireysel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 18. Cinsiyet, tükenmişliğe etki eden bireysel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 19. Gerçekçi olmayan bireysel beklentiler, tükenmişliğe etki eden bireysel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 20. Aşırı iş yükü, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 21. Fiziksel çevre, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 22. Rol çatışması, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 23. Rol belirsizliği, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 24. İş kontrolü, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 25. Ödüllendirme, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 26. Birlik duygusu, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 27. Adalet, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 28. Örgütsel değerler, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 29. Mütekabiliyet (Karşılıklılık), tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 30. Örgüt dış çevresinde hizmet sektörünün doğuşu, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 31. Örgüt dış çevresinde etiketleme, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 32. Örgüt dış çevresinde bireycilik, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 33. Örgüt dış çevresinde zihinsel ve duygusal iş yükünde artış, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 34. Örgüt dış çevresinde profesyonel otoritenin zayıflaması, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 35. Örgüt dış çevresinde profesyonellere ilişkin gerçekçi olmayan beklentiler, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 36. Örgüt dış çevresinde değişen psikolojik sözleşmeler, tükenmişliğe etki eden örgütsel bir faktör olarak ileri sürülebilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 37. Tükenmişliğin sonuçlarını belirtiniz
 38. Tükenmişlikle bireysel mücadeleyi anlatınız
 39. Tükenmişlikle örgütsel mücadelede, tükenmişliğin kişisel bir problem olarak görülmesini anlatınız
 40. Tükenmişlikle örgütsel mücadelede, tükenmişliğin işverenin bir sorumluluğu olarak görülmesini anlatınız
 41. Tükenmişlikle örgütsel mücadelede, tükenmişliğin örgütsel çıktılara olan olumsuz etkilerinin göz ardı edilmesi olarak görülmesini anlatınız
 42. Tükenmişlikle örgütsel mücadelede, örgütün yapabileceği herhangi bir işlem olmadığı görüşünü anlatınız

****************************************************************************************************************

12         25 NİSAN XYZ Kuşakları ve Duygusal Emek

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

 1. Dünyada yaşamakta olan insanlardan, doğum tarihlerine göre yaklaşık 0-25, 26-50, 51-75 ve 76-100 yaş olarak dört grup yapılsa, dört kuşak veya nesil oluşturulmuş olur mu, olmaz mı? Niçin? Gerekçelendiriniz.
 2. Modern çağda yaşayan insanlar, belirgin özelliklerine göre çeşitli sembollerle kuşaklar olarak sınıflandırılmazken, post modern çağda insanlar niçin X, Y, Z gibi sembollerle ifade edilen kuşaklar olarak sınıflandırılmaktadır? Açıklayınız
 3. Post modern dönemde ekonomik, sosyal, teknolojik, ekolojik, eğitsel, bilimsel ve kültürel koşullar, niçin çok hızlı olarak değişmektedir? Açıklayınız
 4. Ekonomik, sosyal, teknolojik, ekolojik, eğitsel, bilimsel ve kültürel koşulların çok hızlı değişmesi, birbirinden çok farklı kuşakların oluşmasının nedeni olabilir mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 5. Editör: Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017 kitabının 266.sayfasındaki Tablo-1’i kendi el yazınızla aynen çiziniz
 6. 1925-1945 yıllarında doğanlara, niçin Sessiz Kuşak denilmiştir? Ayrıntılı olarak açıklayınız
 7. İnsan kaynakları yönetiminde, Sessiz kuşağın hangi özelliklerinden nasıl yararlanılması gerektiğini anlatınız
 8. 1946-1964 yıllarında doğanlara, niçin Bebek Patlaması Kuşağı denilmiştir? Ayrıntılı olarak açıklayınız
 9. İnsan kaynakları yönetiminde, Bebek Patlaması Kuşağının hangi özelliklerinden nasıl yararlanılması gerektiğini anlatınız
 10. 1965-1979 yıllarında doğanlara, niçin X Kuşağı denilmiştir? Ayrıntılı olarak açıklayınız
 11. İnsan kaynakları yönetiminde, X Kuşağının hangi özelliklerinden nasıl yararlanılması gerektiğini anlatınız
 12. 1980-1995 yıllarında doğanlara, niçin Y Kuşağı denilmiştir? Ayrıntılı olarak açıklayınız
 13. 2020 yılı itibariyle, dünyadaki üretim sistemlerinde, Y kuşağı çalışanların çoğunlukta olduğu söylenebilir mi, söylenemez mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 14. Y Kuşağına belirgin kişilik ve davranış özellikleri yükleyen koşulları sıralayınız
 15. İnsan kaynakları yönetiminde, Y Kuşağının hangi özelliklerinden nasıl yararlanılması gerektiğini ayrıntılı olarak anlatınız
 16. 2000 yılından sonra doğanlara, niçin Z Kuşağı denilmiştir? Ayrıntılı olarak açıklayınız
 17. Z Kuşağına belirgin kişilik ve davranış özellikleri yükleyen koşulları sıralayınız
 18. İnsan kaynakları yönetiminde ve eğitim sistemlerinde, Z Kuşağının hangi özelliklerinden nasıl yararlanılması gerektiğini ayrıntılı olarak anlatınız
 19. Editör: Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017 kitabının 283.sayfasındaki Tablo-2’yi kendi el yazınızla aynen çiziniz
 20. Kuşaklar arasındaki örgütsel farklılıkların yarattığı uyumluluğu, yönetilebilirliği, ekip çalışmasını, dengeyi ve bağlılığı anlatınız
 21. Kuşaklar niçin birbirleriyle çatışır? Örnekler vererek ayrıntılı olarak anlatınız
 22. Kuşaklar arasındaki çatışmaların, örgütsel açıdan yarattığı olumlu sonuçları sıralayınız
 23. Kuşaklar arasındaki çatışmaların, örgütsel açıdan yarattığı olumsuz sonuçları sıralayınız
 24. Editör: Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR, İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017 kitabının 291.sayfasındaki Tablo-3’ü kendi el yazınızla aynen çiziniz
 25. Yukarıdaki soruları hazırlayan öğretim üyesi, yaşayan insanların KUŞAKLAR şeklinde sınıflandırılmasının yanlış olduğuna inanmaktadır. MŞ’ye göre olayın nedeni, çok hızla değişen dünya koşullarına çocukların, gençlerin, orta yaşlıların ve yaşlıların, yaşları nedeniyle çok hızlı, hızlı yavaş ve daha yavaş uyum göstermesidir. Bu inanca sahip öğretim üyesini, Y kuşağı öğrencileri olarak acımasızca eleştiriniz

*******************************************************************************************************************

13           2 MAYIS Çalışma Yaşamında Kadın Yöneticiler SUNAN:DERYA MENTAŞ

Aşağıdaki soruları, kendi el yazınızla yanıtlanmış olarak ders saati sonunda, kendiniz teslim ediniz. Başkasından göndermeyiniz; derste yoksanız, zaten değerlemeye alınmaz.

SORULAR:

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön